Ambasador

Ambasador (marki, idei, problemu) – osoba, najczęściej znana, popularna lub posiadająca uznany autorytet, która w kampaniach PR reprezentuje i przekazuje Kluczowe Przesłania tej kampanii.

więcej

Audyt komunikacyjny / Audyt percepcji

Audyt komunikacyjny / Audyt percepcji – badanie mające na celu analizę sposobów oraz efektywności działań komunikacyjnych danej organizacji. Najczęściej jest to badanie jakościowe, choć często z elementami ilościowymi.

więcej

Biała Księga / White Paper

Biała Księga / White Paper – Raport sporządzony przez organizację (firmę, instytucję, stowarzyszenie) lub na jej zlecenie, kompleksowo przedstawiający określony problem lub temat, czasem (np. w branży IT) konkretną technologię a nawet specyficzny produkt.

więcej

Biuro Prasowe / Press Office

Biuro Prasowe / Press Office – jednostka organizacyjna wewnątrz przedsiębiorstwa lub instytucji ogniskująca relacje medialne tego podmiotu.

więcej

Boilerplate

Boilerplate – w Polsce używane również terminy: background, stopka prasowa. Jest to końcowy akapit informacji prasowej lub komunikatu prasowego prezentujący organizację będącą nadawcą tego materiału.

więcej

Brand Book – Księga Marki

Brand Book – Księga Marki. Przewodnik i instrukcja opisująca markę oraz determinująca możliwości i sposoby wykorzystania poszczególnych jej elementów.

więcej

Brand PR

Brand PR – działania PR skupione wokół marki, szczególnie przy jej budowie, ale czasem również w jej obronie (zwłaszcza w komunikacji kryzysowej). Obecnie coraz więcej marek budowanych jest przez działania PR, a nie przez tradycyjne działania marketingowe.

więcej

Bridging

Bridging – technika komunikacji bezpośredniej służąca przejmowaniu kontroli nad rozmową w celu przekazania (zob.) Kluczowych Przesłań istotnych dla nadawcy.

więcej

B-roll

B-roll – materiał filmowy lub dźwiękowy dotyczący programu lub wydarzenia PR przekazywany mediom wraz z materiałami prasowymi.

więcej

Coverage

Coverage – efekty medialne, czyli relacje w mediach dotyczące realizowanego projektu. Coverage jest elementem ewaluacji projektu PR, czyli jego skuteczności.

więcej

Credentials

Credentials – Listy uwierzytelniające lub referencje, jakie agencja otrzymała od swoich klientów po zakończeniu pracy, potwierdzające doświadczenie firmy w realizacji projektów w jakimś obszarze.

więcej

Crisis Manual – Instrukcja Zarządzania Sytuacją Kryzysową – Instrukcja ZSK – Książka Kryzysowa – Księga kryzysowa

Crisis Manual – Instrukcja Zarządzania Sytuacją Kryzysową (Instrukcja ZSK), Książka Kryzysowa. Obszerny dokument zawierający plan działań PR na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

więcej

Do’s & Dont’s

Do’s & Dont’s – lista zagadnień, tematów, sformułowań, określeń oraz zachowań (np. nie kłam), które powinny lub nie powinny być używane przez przedstawicieli firmy w proaktywnej komunikacji z otoczeniem.

więcej

Ewaluacja

Ewaluacja – końcowa faza działań public relations, następująca po etapach planowania i realizacji. Ewaluacja jest to ocena projektu lub programu działań komunikacyjnych podejmowanego przez organizację.

więcej

FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ (Frequently Asked Questions) – dokument zawierający spis odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Stosowany jako narzędzie (zob.) komunikacji proaktywnej w przeciwieństwie do dokumentu (zob.) Q&A (spis odpowiedzi na trudne pytania) stosowanego jako narzędzie (zob.) komunikacji reaktywnej.

więcej

Fee

Fee – bezpośrednie honorarium za usługi agencji PR lub freelancera; wynagrodzenie w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fee stanowi zazwyczaj jedną z dwóch części całkowitej ceny usługi PR – obok tzw. Kosztów Zewnętrznych (zob. OOPs) czyli kosztów – najczęściej refakturowanych na Klienta – jakie agencja lub freelancer ponoszą na zakup produktów lub usług zewnętrznych w związku z wykonaniem zleconej usług.

więcej

Follow up – obdzwonka

Follow up – narzędzie służące najczęściej sprawdzeniu efektywności dystrybucji materiałów prasowych. Polega na obdzwonieniu (stąd potoczna nazwa „obdzwonka”) dziennikarzy z listy dystrybucyjnej materiałów prasowych rozsyłanych w ramach akcji medialnej.

więcej

Freelancer

Freelancer – w wolnym tłumaczeniu „wolny strzelec”. Indywidualna osoba wynajmowana do realizacji doraźnych zadań PR. W ALERT MEDIA wprowadzono systematykę freelancerów według trzech kategorii.

więcej

Go-to Guy (G2G)

Go-to Guy (G2G) – postać medialna, ekspert w specyficznej dziedzinie chętnie proszony przez dziennikarzy o opinię lub wypowiedź i często cytowany. Dziennikarze mają swoich ulubionych ekspertów, do których zwracają się o komentarze.

więcej

Holding Statement / Wzorcowe Oświadczenie

Holding Statement / Wzorcowe Oświadczenie – narzędzie komunikacji kryzysowej, a ściślej tzw. crisis preparedness, czyli przygotowania do kryzysu. Holding Statement (HS) to napisany zawczasu szkic oświadczenia lub komunikatu prasowego przedstawiający najważniejsze informacje i stanowisko danej organizacji w sprawie zaistniałej sytuacji kryzysowej.

więcej

Inquiry / inquires

Inquiry / inquires – inaczej enquiry/enquires. Zapytanie ze strony mediów dotyczące interesującego je zagadnienia i najczęściej związane z obszarem działania firmy.

więcej

Interesariusze / stakeholders

Interesariusze / stakeholders – wszystkie osoby lub grupy osób, które mają wpływ na życie danej organizacji lub na które dana organizacja wpływa.

więcej

Issue Management

Issue Management – zarządzanie problemami. Działania z użyciem narzędzi PR mające na celu rozwiązanie jakiejś problematycznej kwestii, bądź uchronienie przed rozwinięciem się jakiegoś problemu w kryzys.

więcej

KOLs – Key Opinion Leaders / Liderzy opinii

KOLs – Key Opinion Leaders / Liderzy opinii – osoby lub instytucje będące specjalistami w danej dziedzinie i ze względu na posiadaną wiedzę uważane są w niej za autorytety.

więcej

Komunikacja proaktywna

Komunikacja proaktywna – działania PR, najczęściej informacyjne, inicjowane przez daną organizację w celu wywołania określonego efektu, czy realizacji określonego założenia.

więcej

Komunikacja reaktywna

Komunikacja reaktywna – działania PR podejmowane w odpowiedzi lub reakcji na zaistniałe zdarzenia, informacje lub zewnętrzne inicjatywy. Komunikacja reaktywna może być przygotowana zawczasu – jeśli spodziewamy się jakichś zdarzeń lub faktów, np. prowadzących do kryzysu.

więcej

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa – bezpośrednie spotkanie z mediami zorganizowane przez osobę, instytucję lub firmę w celu przekazania dziennikarzom istotnych informacji. Organizując konferencję prasową należy pamiętać o kilku zasadach.

więcej

OOPs (Out Of Pocket expenses) – inaczej: Koszty Zewnętrzne

OOPs (Out Of Pocket expenses) – inaczej: Koszty Zewnętrzne. Są to koszty ponoszone przez wynajętą agencję PR lub (zob.) freelancera przy realizacji powierzonego projektu na zakup towarów, którymi agencja lub freelancer nie dysponują albo zakup usług, których nie świadczą.

więcej

Kryptoreklama

Kryptoreklama – komercyjny przekaz reklamowy ukryty pod postacią rzekomo obiektywnej informacji. Kryptoreklama wykorzystuje zaufanie społeczne do przekazów dziennikarskich, które z założenia mają być obiektywne, a więc wiarygodne.

więcej

Launch

Launch – działania komunikacyjne związane z wejściem na rynek organizacji, nowego produktu lub usługi lub uruchomieniem jakieś inicjatywy, np. programu edukacyjnego, konkursu.

więcej

Linia komunikacji

Linia komunikacji – ułożona w logicznym porządku sekwencja odpowiednio dobranych faktów, informacji i argumentów, których przedstawienie odbiorcom ma na celu dostarczenie im określonego (zob.) Kluczowego Przesłania, a więc doprowadzenie ich do pożądanego wniosku, przekonanie do określonej tezy, wywołanie oczekiwanego zachowania.

więcej

Lista Mediów

Lista Mediów – baza zawierająca dane dziennikarzy istotnych z punktu widzenia interesów organizacji kontaktującej się z mediami.

więcej

Media Trip / Press Trip / wyjazd prasowy

Media Trip / wyjazd prasowy – zorganizowana forma wyjazdu dziennikarzy określonych specjalizacji lub funkcji, który ma umożliwić zgłębienie danej kwestii, bliższe poznanie pewnej tematyki, poszerzenie wiedzy dziennikarzy na specyficzny temat.

więcej

Message House

Message House – syntetyczny schemat określający strategię komunikacji danej organizacji, poruszanych kwestii, czy podejmowanych działań PR.

To strategia w pigułce, powinna mieścić się na jednej stronie wydruku. Najważniejsze w Message House są (zob.) Key Messages – do trzech tzw. Kluczowych Przesłań, czyli wniosków, do jakich powinni dochodzić odbiorcy komunikacji opisanej w Message House.

więcej

Messenger

Messenger – inaczej: komunikator, przekaziciel. To osoba, która w działaniach PR bezpośrednio przekazuje ustalone wcześniej Kluczowe Przesłania (zob. Key Messages).

więcej

Pack-shot

Pack-shot – zdjęcie produktu. W przypadku komunikacji produktowej packshot jest niezbędnym elementem materiałów prasowych opisujących dany produkt. Aby pack-shot był użyteczny dla dziennikarzy musi nadawać się do druku, czyli spełniać kryteria jakościowe.

więcej

Patronat medialny

Patronat medialny – współpraca z mediami polegająca na strategicznym partnerstwie między organizatorem jakiegoś przedsięwzięcia komunikacyjnego a wybranymi redakcjami.

więcej

Pitch letter / zachęcacz

Pitch letter – zindywidualizowane pismo do konkretnego przedstawiciela mediów, zachęcające go do zajęcia się określonym tematem oraz przedstawiające najbardziej atrakcyjne medialnie fakty lub informacje związane z proponowanym tematem.

więcej

Propaganda

Propaganda – działania perswazyjne w sferze informacyjnej lub graficznej mające na celu kształtowanie korzystnych dla autorów tych działań postaw jednostek lub grup społecznych.

więcej

Proposal

Proposal – oferta zawierająca propozycję działań komunikacyjnych wraz z ich wyceną, uwzględniającą sumę kosztów zewnętrznych (zob. OOPs) oraz wynagrodzenie agencji (zob. Fee).

więcej

Q&A

(questions and answers) Zestawienie pytań i odpowiedzi. Wykorzystywane m.in. podczas przygotowań i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

więcej

Retainer / retain fee

Retainer / retain fee – cykliczne wynagrodzenie agencji PR lub (zob.) freelancera o stałej, ryczałtowej wysokości. Retainer najczęściej wypłacany jest przez zleceniodawcę w cyklu miesięcznym, czasem dwumiesięcznym, kwartalnym lub półrocznym.

więcej

Road show

Road show – seria spotkań w różnych miejscach, których celem jest zaprezentowanie tematu, firmy, produktu lub usługi dziennikarzom lokalnych mediów lub innym kluczowym grupom docelowym.

więcej

Setka

Setka – krótka wypowiedź do kamery używana w telewizyjnych materiałach informacyjnych jako odpowiednik cytatu z materiału prasowego.

więcej

Soundbite

Soundbite – krótkie i sugestywne sformułowanie, które w atrakcyjny, najczęściej dowcipny sposób przekazuje ważną tezę / (zob.) Kluczowe Przesłanie.

więcej

Start-up

Start-up – pakiet usług i narzędzi PR, który służy skonstruowaniu i uruchomieniu kompleksowego programu efektywnej komunikacji.

więcej

Śniadanie prasowe

Śniadanie prasowe – spotkanie przedstawicieli firmy lub instytucji z dziennikarzami w porze przedpołudniowej mające na celu przekazanie im określonych informacji w mniej formalnej, ale wciąż roboczej atmosferze.

więcej

Talking Points inaczej: Zdania-klucze

Talking Points inaczej: Zdania-klucze. Gotowe, wcześniej przygotowane sformułowania lub frazy, które w przemyślany i jasny sposób przekazują ważne dla nadawcy tezy lub argumenty.

więcej

Teaser

Teaser – w PR zagadkowy gadżet, informacja, pogłoska lub kreatywna niespodzianka mająca na celu zwrócenie uwagi dziennikarza, zaintrygowanie go, ale na razie bez wyjaśniania, o co chodzi. Najczęściej teaser poprzedza przesłanie materiałów prasowych a wywołane teaserem zaciekawienie dziennikarza ma zwrócić jego uwagę na owe materiały.

więcej

Timeline

Timeline – harmonogram realizacji poszczególnych etapów działań zaplanowanych w ramach strategii komunikacji. W zależności od potrzeb klienta i precyzyjności założeń dokument ten może mieć różny stopień szczegółowości.

więcej

TPE (Third Party Endorsement) – pol. Wsparcie Trzeciej Strony

TPE (Third Party Endorsement) – pol. Wsparcie Trzeciej Strony. Użycie w realizowanej komunikacji osób lub organizacji, które nie są bezpośrednio związane z podmiotem realizującym dany program PR, w celu zwiększenia wiarygodności strategicznych treści i przesłań.

więcej

Warsztat prasowy

Warsztat prasowy – spotkanie z dziennikarzami organizowane przez osobę, firmę lub instytucję mające na celu przekazanie im stosownych informacji i wiedzy w sposób bardziej praktyczny, niż abstrakcyjny lub teoretyczny.

więcej

Zasada św. Tomasza

Zasada św. Tomasza – powstała w agencji ALERT MEDIA i stosowana już przez wielu PR-ców zasada wymagana przy pisaniu materiałów prasowych a oparta na nowotestamentowej historii z Niewiernym Tomaszem („nie uwierzę, póki nie zobaczę”). Polega na tym, by konsultant PR piszący materiały prasowe nie opierał się wyłącznie na informacjach przekazanych agencji przez Klienta, ale – na ile to możliwe „doświadczył” przedmiotu opisywanego w materiałach prasowych.

więcej

Zasada Jednego Głosu

Zasada Jednego Głosu – wymóg, szczególnie istotny w komunikacji kryzysowej, by wszyscy przedstawiciele organizacji komunikującej się z otoczeniem lub pracownikami, przekazywali te same, spójne przesłania. Aby mówili „jednym głosem”.

więcej