OOPs (Out Of Pocket expenses) – inaczej: Koszty Zewnętrzne

OOPs (Out Of Pocket expenses) – inaczej: Koszty Zewnętrzne. Są to koszty ponoszone przez wynajętą agencję PR lub (zob.) freelancera przy realizacji powierzonego projektu na zakup towarów, którymi agencja lub freelancer nie dysponują albo zakup usług, których nie świadczą.

OOPs to najczęściej część budżetu PR obok tzw. (zob.) fee, czyli bezpośredniego honorarium za zlecone prace lub usługi. Koszty Zewnętrzne to np. opłaty za wynajem pomieszczeń na konferencję prasową, ubezpieczenia, catering, tłumaczenia, wynajem sprzętu technicznego, transport, produkcję poligraficzną, koszty publikacji ogłoszeń, przesyłki pocztowe i kurierskie, koszt połączeń telefonicznych oraz inne temu podobne usługi, towary i wyroby, bez zakupu których nie można byłoby zrealizować określonego programu PR. OOPs i fee razem stanowią Budżet projektu PR zleconego agencji lub freelancerowi.