Holding Statement / Wzorcowe Oświadczenie

Holding Statement / Wzorcowe Oświadczenie – narzędzie komunikacji kryzysowej, a ściślej tzw. crisis preparedness, czyli przygotowania do kryzysu. Holding Statement (HS) to napisany zawczasu szkic oświadczenia lub komunikatu prasowego przedstawiający najważniejsze informacje i stanowisko danej organizacji w sprawie zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Większość sytuacji kryzysowych można bowiem przewidzieć. Można więc przygotować sposób komunikacji w tych sytuacjach z oświadczeniem prasowym – lub przynajmniej jego konstrukcją – włącznie. Wzorcowe Oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące zaistniałego problemu spisane zgodnie z zasadami konstruowania informacji prasowych, zwłaszcza zasadami 5W i piramidy informacji.

Tę część HS wypełnia się na bieżąco po zaistnieniu kryzysu i zapoznaniu się z jego podstawowymi wydarzeniami/elementami. HS niezbędnie powinien zawierać ustosunkowanie się organizacji do powstałego kryzysu, koniecznie wykazując zaangażowanie, troskę oraz odpowiedzialną i otwartą postawę jej kierownictwa. Wzorcowe Oświadczenie stanowi swoisty półprodukt do uzupełnienia po wybuchu kryzysu.

Pozwala na szybką reakcję medialną i nawiązanie kontaktu z dziennikarzami w krytycznej, pierwszej fazie kryzysu, gdy powstaje schemat jego percepcji medialnej. HS stanowi znakomitą podstawę do sporządzenia pierwszych pism kryzysowych także do innych, niż media, grup docelowych, np. do pracowników, urzędów kontrolnych, partnerów handlowych, etc. Wzorcowe Oświadczenia (na różne scenariusze kryzysowe) często stanowią ważną część Instrukcji Zarządzania Sytuacją Kryzysową (zob. Crisis Manual).