Freelancer

Freelancer – w wolnym tłumaczeniu „wolny strzelec”. Indywidualna osoba wynajmowana do realizacji doraźnych zadań PR. W ALERT MEDIA wprowadzono systematykę freelancerów według trzech kategorii.

Freelancer low level to najczęściej osoba młoda, o niewielkim doświadczeniu, której zlecane są proste prace PR typu (zob.) follow up, prosty research, frankowanie przesyłek, proste prace analityczne lub statystyczne.

Freelancer middle level to osoba o określonym doświadczeniu, której powierzane są prace wymagające tego doświadczenia, np. napisanie tekstu typu (zob.) backgrounder lub (zob.) feature story, opracowanie projektu graficznego, stworzenie zestawienia specyficznych danych. Ich praca – podobnie jak freelancers low level – zwykle pozostaje anonimowa.

Trzecią grupę stanowią freelancers high level. To specjaliści wysokiej klasy, autorytetu lub kompetencji. Angażowani są do zadań prestiżowych i wymagających dużych kwalifikacji – sporządzenia specjalistycznego raportu lub ekspertyzy, opracowania specjalistycznego projektu lub strategii działań, przeprowadzenia specyficznego szkolenia. Nazwisko i autorytet takiej osoby zazwyczaj podnosi prestiż prowadzonych działań PR i często jest komunikowane – przynajmniej zleceniodawcy/klientowi, nie rzadko także końcowym adresatom danej aktywności PR.