Ewaluacja

Ewaluacja – końcowa faza działań public relations, następująca po etapach planowania i realizacji. Ewaluacja jest to ocena projektu lub programu działań komunikacyjnych podejmowanego przez organizację.

W procesie ewaluacji poddawane są analizie i ocenie skutki oraz wyniki zaplanowanych działań, a także stopień ich realizacji. Punktem odniesienia do oceny skuteczności programu powinno być zestawienie wyników z celami, jakie zostały założone na etapie planowania projektu. Dlatego niezwykle ważne jest dobre zdefiniowanie celów tak, aby były mierzalne. Istotnym aspektem badania efektywności jest także stosunek poniesionych nakładów do osiągniętych efektów działań oraz dotarcie z przekazem do określonej grupy docelowej.

Proces ewaluacji jest ważny z punktu widzenia analizy popełnionych błędów i wniosków, które można wykorzystać przy realizacji kolejnego projektu. Ewaluacja w PR jest niezwykle trudna, ponieważ w odróżnieniu do reklamy, cele PR są generalnie trudno mierzalne, a efekty działań często są widoczne dopiero w długiej perspektywie czasowej.

Metody badania efektywności dzieli się w zależności od celów, jakie zamierzano osiągnąć. Jeśli celem projektu było nagłośnienie problemu i zainteresowanie nim opinii publicznej, to efektowność możemy mierzyć sprawdzając coverage, liczbę osób, które odwiedziły stronę internetową, otrzymały ulotkę lub list informacyjny, zadzwoniły na infolinię, odwiedziły firmę podczas dni otwartych lub zgłosiły się do stanowiska informacyjnego.

Jeśli celem projektu PR było dostarczenie grupie docelowej wiedzy na jakiś temat, to narzędziem badania efektywności powinno było jakościowe lub ilościowe badanie opinii w tej grupie docelowej. Jeśli zaś celem programu PR była zmiana postaw lub wywołanie określonych zachowań, wówczas narzędziem ewaluacji powinno być sprawdzenie, czy pożądane działanie rzeczywiście zostało podjęte w grupie docelowej, np. czy nowi klienci pojawili się w firmie. DCD