W celu stworzenia jak najbardziej efektywnej strategii komunikacyjnej, rekomendujemy rozpoczęcie współpracy z Klientem od szczegółowej analizy wewnętrznej i otoczenia firmy. W tym celu stosujemy następujące narzędzia:

  1. Perception Audit – pozwala na identyfikację aktualnego postrzegania firmy przez kluczowe grupy interesariuszy, w tym określenie mocnych i słabych komunikacyjnie stron Klienta, szans i zagrożeń;
  2. Media Audit – analiza obecności korporacji w mediach, kontekstów tej obecności oraz jej aktualnego pozycjonowania medialnego; Media Audit może zawierać tzw. Media Mapping – czyli identyfikację oraz określenie znaczenia (szans i zagrożeń) poszczególnych mediów/dziennikarzy dla komunikacyjnej aktywności Klienta;
  3. Competition Monitoring & Analysis – pozwala na przeanalizowanie działań komunikacyjnych otoczenia konkurencyjnego firmy oraz jego wpływu na wizerunek Klienta oraz określenie komunikacyjnych USP Klienta;
  4. Key Messages Workshop – warsztaty określające komunikacyjne cele Klienta (tzw. key messages), grupy docelowe odbiorców oraz treści dostosowane do realizacji tych celów;
  5. Message House – schemat strategii komunikowania przesłań poprzez odpowiedni dobór faktów i argumentów dotyczących firmy.