[X zamknij]

Niniejsza strona korzysta do celów statystycznych z systemu statystyk Google Analytics bazującego m.in. na plikach typu cookie. Jeśli nie chcesz, by Twoja przeglądarka zapisywała pliki cookie zmień jej ustawienia stosując tę instrukcję. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na wykorzysywanie plików cookie. Szczegółowe informacje na temat systemu Google Analytics i polityki prywatności
test PR
A A A | drukuj

akademia > aktualności >

Dialog konkurencyjny na utworzenie serwisu WWW z platformą e-learningu

Ogłoszenie o przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego pon. 60 tys. euro

Budowa strony www Akademii Sztuk Komunikacji oraz platformy e-learningu, którego zasadniczym założeniem będzie egzekwowanie aktywności studentów poza zajęciami w salach wykładowych.

Alert Media Communications sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4/43

02-796 Warszawa,

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

OGŁASZA DIALOG KONKURENCYJNY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000,00 EURO NA:

Utworzenie serwisu www z platformą e-learningu

Przedmiotem zamówienia jest :

Usługa tworzenia serwisu www z systemem e-learningu. Nomenklatura wg CPV:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia wynosi

60 dni

od daty podpisania umowy.

WARUNKI WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE NA ICH POTWIERDZENIE

Warunki wymagane od uczestników postępowania:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający poniższe warunki szczegółowe. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, t.j. wykażą :

 1. Dysponowanie minimum 3 osobowym zespołem składającym się z osób, z których każda legitymuje się dokumentami potwierdzającymi doświadczenie w projektowaniu lub wdrażaniu stron www oraz platform e-learningowych (referencje klientów, portfolio wykonanych projektów).
 2. Wykonawcy musza się legitymować wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 pracy odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

INFORMACJA OD OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1 W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymogi z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na formularzu nr 1 stanowiącym załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu oraz przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

2 W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia należy przedstawić:

 1. wykaz osób wchodzących w skład zespołu na formularzu nr 2 stanowiącym załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Do wykazu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu stron www oraz platform e-learningowych (referencje klientów, portfolio wykonanych projektów).
   
 2. wykaz prac podobnych na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie prace zostały wykonane należycie.

OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW I KWALIFIKACJI DO NASTEPNEGO ETAPU POSTĘPOWANIA

1 Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu. Oznacza to, że brak wykazania we wniosku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków lub któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy.

2 W przypadku warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami, zamawiający będzie stosował następujące zasady przydzielania punktów:

a) W zakresie kwalifikacji osób, które będą wykonywać zamówienie:

 1. Doświadczenie wykonawcy: - 1 praca o podobnym charakterze - 1 pkt, każda następna praca - 1 pkt.
 2. Kwalifikacje zespołu Wykonawcy: doświadczenie zawodowe Wykonawców, ilość podobnych projektów zakończonych sukcesem.

Najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w dialogu uzyska Wykonawca dysponujący największym doświadczeniem oraz najliczniejszym dorobkiem zawodowym.

LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO DIALOGU

Zamawiający zaprosi do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie minimum 3. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3 Zamawiający zaprosi do składania ofert 3 wykonawców, którzy w toku oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków. Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców spełniających te warunki.

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ UMOŻLIWAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE SIĘ WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W DIALOGU

Zakres zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia podejmowanych podczas prowadzonego dialogu obejmować będzie między innymi:

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA ORAZ UMOWY RAMOWE

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

WADIUM I UZYSKANIE I INFORMACJI DODATKOWYCH.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Informacje na temat postępowania można uzyskać: Alert Media Communications sp. z o.o. ul. Migdałowa 4/43, 02-796 Warszawa - p. Karolina Drzazga, tel. 022 546 11 00.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu wraz z załącznikami można pobrać w Alert Media Communications sp. z o.o. ul. Migdałowa 4/43, 02-796 Warszawa lub na stronie internetowej www.alertmedia.pl
 2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami wykonawcy przedłożą w oznakowanych kopertach do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Alert Media Communications sp. z o.o. ul. Migdałowa 4/43, 02-796 Warszawa

KRYTERIA OCENY OFERT I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie dwóch kryteriów:
  1. Kryterium "ceny", któremu przypisuje się wagę 60 %
  2. Kryterium "oceny koncepcji opracowania strategii", któremu przypisuje się wagę 40 %.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


firma | usługi | szkolenia | referencje | klienci | biuro prasowe | baza wiedzy | akademia sztuk komunikacji | kontakt | mapa serwisu | cookies |

powrót na górę


2010 © ALERT MEDIA Communications Sp. z o.o. |
produkcja: artpage.pl